Vedtekter for klubben

§ 1.
SSLK har som formål å utvikle ferdighetene i svømming og øke kunnskapen om livredning for sine medlemmer.

§ 2.
SSLK er medlem av Norges Livredningsselskap og Norges Idrettsforbund.

§ 3.
Styret skal velges på årsmøtet og bestå av 6 medlemmer. Vervene leder, nestleder og kasserer velges av årsmøtet. Styret fordeler selv ansvaret for følgende oppgaver;
· Sekretær
· Sportslig ansvar
· Utstyrsansvar
· Arrangementsansvar
· Drift av kiosk i Paradisbukta
· Leder økonomiutvalget

§ 4.
Steinkjer Svømme- og Livredningsklubb ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal;
· Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
· Være ansvarlig for klubbens daglige virksomhet og representere denne utad
· Etter evne søke å oppfylle § 1, gjennom treningsvirksomhet, øvelser, stevner og på annen måte ivareta SSLK og medlemmenes interesse
· Oppnevne etter behov utvalg/komiteer/personer for spesielle oppgaver
· Styret skal holde møte når styreleder bestemmer eller flertall av styremedlemmene krever det
· Et møte er vedtaksfør når et flertall av styret er tilstede
· Det føres protokoll over møter

§ 5.
Hvert år innen utgangen av februar holder SSLK ordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel fra styret.
På årsmøtet skal det;
· Gis melding om aktiviteten siste året
· Legges fram revidert regnskap
· Legges fram forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år
· Velges styrerepresentanter med varamenn
· Velges revisor
· Velges valgkomite
· Fastsettes årskontigent
· Drøftes og eventuelt avgjøres forslag og andre spørsmål av interesse for klubben

§ 6.
På årsmøtet trengs 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om endring av vedtektene og om oppløsning av klubben. Til andre vedtak kreves vanlig flertall.
Stemmeberettigede ved årsmøtet er den som er registrert som medlem i SSLK og som har betalt kontingenten til SSLK før årsmøtet avholdes- eller dette medlemmets foresatte.